Deze website is bedoeld voor een internationaal publiek. Selecteer uw land in de lijst om de website van uw eigen land (indien beschikbaar) te bekijken.
dichtbij

Wij zetten ons maximaal in voor de gezondheid van vrouwen

dichtbij
dichtbij
dichtbij
dichtbij

Theramex zet zich in voor de gezondheid van vrouwen met behandelingen voor de menopauze, anticonceptie, vruchtbaarheid en osteoporose.

Gebruiksvoorwaarden

Uw relatie met ons

Welkom op de Website van Theramex HQ UK Limited (de “Website”). Wij zijn een internationaal farmaceutisch bedrijf dat zich volledig toelegt op de gezondheid van vrouwen. Daarbij voelen wij de verplichting om in te spelen op de behoeften van vrouwen in alle fasen van hun leven en een onmisbare partner te zijn voor specialisten in de gezondheidszorg voor vrouwen. We zijn een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Sloane Square House, 1 Holbein Place, Belgravia, Londen SW1W 8NS, Verenigd Koninkrijk. U leest hier de gebruiksvoorwaarden die de relatie regelen en de afspraken vastleggen tussen u en Theramex HQ UK Limited (“Theramex”, “wij” of “ons”) voor uw gebruik van onze Website (de “Voorwaarden”). Deze Voorwaarden hebben geen betrekking op de levering van goederen of diensten door ons aan u. De Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons. Gelieve de tijd te nemen om ze aandachtig te lezen.

Aanvaarding van de Voorwaarden

Door onze Website te gebruiken, bevestigt u dat u deze Voorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt ze na te leven. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, kan u onze Website niet gebruiken. U begrijpt en stemt ermee in dat wij uw gebruik van de Website vanaf dat moment zullen beschouwen als een aanvaarding van de Voorwaarden. U kan voor uw administratie het best een lokale kopie van de Voorwaarden afdrukken of opslaan.

Wijzigingen aan de Voorwaarden

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld wanneer we de functionaliteit van onze Website bijwerken of bij wijzigingen in relevante regelgeving. U dient de Voorwaarden regelmatig te raadplegen om na te gaan of er wijzigingen aangebracht zijn. Uw voortgezet gebruik van de Website na de ingangsdatum van de nieuwe Voorwaarden houdt in dat u ook de nieuwe Voorwaarden aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met deze nieuwe Voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van onze Website.

Uw gebruik van onze Website

Uw gebruik van onze Website is onderworpen aan deze Voorwaarden en aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. De volgende zaken zijn niet toegelaten:

 • het wijzigen, aanpassen, vertalen, reverse-engineeren, uit elkaar halen of decompileren van onze Website of het creëren van afgeleide werken op basis van onze Website, met inbegrip van bestanden, tabellen of documentatie (of enig deel ervan) of het bepalen of trachten te bepalen van de broncode, algoritmen, methoden of technieken die in de Website of afgeleide werken ervan ingesloten zijn;
 • het, geheel of gedeeltelijk, distribueren, in licentie geven, overdragen of verkopen van de Website of afgeleide werken ervan;
 • het verhandelen of verhuren van de Website tegen betaling of tegen een vergoeding, of het gebruik van de Website om reclame te maken of commerciële deals aan te bieden;
 • het verstoren of trachten te verstoren van de goede werking van de Website, het verstoren van netwerken die met de Website verbonden zijn of het omzeilen van maatregelen die wij gebruiken om de toegang tot de Website te verhinderen of te beperken;
 • het opnemen van de Website of een deel ervan in een ander programma of product. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts af te sluiten of de toegang tot de Website te beperken;
 • het gebruik van geautomatiseerde scripts om informatie te verzamelen vanuit of anderszins te interageren met de Website;
 • u uitgeven voor een of andere persoon of entiteit, of een valse voorstelling geven van uzelf of uw relatie met een of andere persoon of entiteit, inclusief het laten voordoen dat de inhoud die u uploadt, post, verzendt, verspreidt of anderszins beschikbaar maakt, afkomstig is van Theramex of de Website;
 • het gebruik van de Website op een manier die een belangenconflict kan creëren of de doelstellingen van de Website kan ondermijnen; of
 • het gebruik van de Website om op enigerlei wijze de volgende zaken te uploaden, over te dragen, te verspreiden, op te slaan of anderszins beschikbaar te stellen:
   • bestanden die virussen of ander materiaal bevatten dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is;
   • materiaal dat inbreuk maakt of kan maken op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van enige andere persoon;
   • materiaal dat lasterlijk is voor een persoon of obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend van aard is;
   • content die een strafbaar feit inhoudt, aanmoedigt of hiervoor instructies geeft; of
   • content die, naar het eigen oordeel van Theramex, verwerpelijk is of die andere personen beperkt of verhindert om de Website te gebruiken, of die Theramex of haar gebruikers kan blootstellen aan schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

Copyright

We respecteren intellectuele eigendomsrechten en vragen u om hetzelfde te doen. Als voorwaarde voor uw gebruik van de Website stemt u ermee in de Website niet te gebruiken om een inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten. We behouden ons het recht voor om, met of zonder kennisgeving, te allen tijde en naar eigen goeddunken de toegang tot de Website te blokkeren voor of de accounts af te sluiten van gebruikers die inbreuk maken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten.

Content

Alle content op de Website is eigendom van of in licentie genomen door Theramex of haar filialen of dochterondernemingen. Dergelijke content mag niet gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, verdeeld, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd worden voor welk doel dan ook zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of, indien van toepassing, die van onze licentiegevers. Wij en onze licentiegevers behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in en op onze content verleend zijn.

Alle content op de Website wordt uitsluitend aangeboden om informatie te verstrekken over Theramex en haar producten. De content is niet bedoeld als advies (inclusief medisch advies) of aanbevelingen waarop u moet vertrouwen als basis voor een beslissing of actie. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u op basis van de content van onze Website actie onderneemt, dan wel nalaat om dit te doen. Meer in het bijzonder dient u altijd specifiek medisch advies over Theramex-producten in te winnen bij een gekwalificeerde arts. We wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat u of een andere bezoeker of persoon die door de Website wordt geïnformeerd, in dergelijke content stelt.

Deze pagina’s geven geen instructies over het juiste gebruik van producten die door Theramex vervaardigd of verkocht worden of van producten die momenteel door Theramex, haar filialen, aanverwante bedrijven, licentiegevers of joint venture-partners ontwikkeld worden. De informatie op deze Website over producten die zijn goedgekeurd om op de markt te worden gebracht, wordt in zijn geheel gekwalificeerd door verwijzing naar de volledige voorschrijfinformatie voor dergelijke producten. Gebruikers van deze Website dienen zich ervan bewust te zijn dat de hierin beschreven in ontwikkeling zijnde producten nog niet veilig of effectief zijn bevonden door enige regelgevende instantie en nog niet zijn goedgekeurd voor enig gebruik buiten het gebruik in klinische studies. Theramex garandeert niet dat het materiaal op de Website geschikt of beschikbaar is voor gebruik buiten het grondgebied van het beoogde publiek. Personen die ervoor kiezen om deze Website vanaf andere locaties te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijke wetgeving, indien en voor zover hierop plaatselijke wetgeving van toepassing is.

Het is mogelijk dat de op deze Website beschreven producten niet in alle landen verkrijgbaar zijn of dat zij verkrijgbaar zijn onder andere namen, in andere doseringen of formuleringen of voor andere indicaties. Veel van de farmaceutische producten die op deze Website beschreven worden, zijn alleen op voorschrift verkrijgbaar. Theramex geeft geen medisch advies, en niets op deze website mag geïnterpreteerd worden als een aanbeveling voor een farmaceutisch product voor een bepaald gebruik.

Wij geven geen verklaringen, garanties of waarborgen, uitdrukkelijk of impliciet, dat de content van onze Website juist, volledig of actueel is. Waar onze Website links bevat naar andere sites en bronnen die door derden aangeboden worden, worden deze links uitsluitend te uwer informatie aangeboden. Wij hebben geen controle over de content van deze sites of bronnen. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring door ons van die gelinkte websites of van de informatie die u daarin terugvindt.

Tijdslijnen van informatie

Alle persberichten en andere informatie op deze website waren, voor zover Theramex weet, actueel en nauwkeurig toen ze werden uitgegeven. Het is echter mogelijk dat deze informatie bijgewerkt moet worden zodat de relevantie en nauwkeurigheid van deze informatie op het moment van raadpleging niet meer gegarandeerd kan worden. Theramex is niet verantwoordelijk voor eventuele misvattingen die het gevolg kunnen zijn van het lezen van gedateerd materiaal. U dient de datums van uitgifte van de informatie op deze Website zorgvuldig te controleren.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord om Theramex, haar dochterondernemingen en filialen, en elk van hun respectieve functionarissen, bestuurders en werknemers te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, erelonen en uitgaven van advocaten, wanneer deze voortvloeien uit een schending door u of een gebruiker van uw account van deze Voorwaarden of die voortvloeien uit een schending van uw verplichtingen, een verklaring die u aflegt of garanties die u verstrekt onder deze Voorwaarden.

Uitsluiting van garanties

Niets in deze Voorwaarden sluit aansprakelijkheid uit of beperkt aansprakelijkheid die niet bij wet uitgesloten of beperkt kan worden. De Website wordt ter beschikking gesteld “zoals hij is” en wij geven u geen enkele garantie of belofte met betrekking tot de Website. Zo beloven of garanderen wij u meer in het bijzonder niet dat:

 • de Website altijd beschikbaar zal zijn en uw gebruik van de Website ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn; of dat
 • alle informatie die door u als gevolg van uw gebruik van de Website wordt verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn (zie hoger).

Er zijn op de Website geen voorwaarden, garanties of andere voorwaarden (met inbegrip van impliciete voorwaarden met betrekking tot een bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een specifiek doel of conformiteit met de beschrijving) van toepassing, behalve voor zover deze uitdrukkelijk in de Voorwaarden uiteengezet zijn. We kunnen de beschikbaarheid van onze Website of een deel ervan om zakelijke en operationele redenen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, opschorten, intrekken of beperken.

Beperking van aansprakelijkheid

Niets in deze Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid voor verliezen uit of beperkt deze wanneer deze niet bij wet uitgesloten of beperkt kan worden. Dit omvat ook onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken. We sluiten alle impliciete voorwaarden, garanties, beloftes of andere bepalingen uit die op onze Website of de content ervan van toepassing zouden kunnen zijn.

Onder voorbehoud van de bovenstaande paragraaf, en voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk tegenover u voor enig verlies of schade, hetzij uit hoofde van een contract of uit hoofde van een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), de schending van een wettelijke verplichting, of anderszins, zelfs indien dit te voorzien geweest zou zijn, wanneer dit verlies of deze schade voortvloeit uit of verband houdt met:

 • het gebruik of het niet kunnen gebruiken van onze Website; of
 • het gebruik van of het vertrouwen op enige content die op onze Website wordt weergegeven.

Zo zijn we meer in het bijzonder niet aansprakelijk voor:

 • winstderving of verlies van omzet, handelsactiviteiten of inkomsten;
 • een onderbreking van de handelsactiviteiten;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van zakelijke opportuniteiten, goodwill of reputatie; of
 • eender welk indirect(e) verlies/schade of gevolgschade of -verlies.

Deze beperkingen van onze aansprakelijkheid tegenover u zijn van toepassing, ongeacht of wij al dan niet op de hoogte zijn gesteld van of kennis hadden moeten hebben van de mogelijkheid dat dergelijke verliezen zich zouden kunnen voordoen.

C – Overige bepalingen

We zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring.

Toepasselijk recht en jurisdictie. Deze Voorwaarden, het voorwerp ervan en hun totstandkoming worden beheerst door Engels recht. U en wij stemmen er beiden mee in dat de rechtbanken van Engeland exclusieve bevoegdheid hebben.

Volledige overeenkomst. Deze Voorwaarden vormen de volledige wettelijke overeenkomst tussen u en Theramex en regelen uw gebruik van de Website en vervangen volledig alle eventuele eerdere overeenkomsten tussen u en Theramex met betrekking tot de Website.

Links. U mag een link naar onze homepage plaatsen, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt. U mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereert waar die niet bestaat. U mag geen link naar onze Website plaatsen op een website die geen eigendom van u is. We behouden ons het recht voor om op gelijk welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving onze toestemming voor het plaatsen van een link in te trekken.

Geen verklaring van afstand. Indien wij niet aandringen op een bepaling van deze Voorwaarden of deze niet afdwingen, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van deze bepaling of dit recht.

Beveiliging. We garanderen niet dat onze Website veilig of vrij van bugs of virussen zal zijn. U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang te krijgen tot onze Website. U moet uw eigen virusbeschermingssoftware gebruiken.

Opsplitsbaarheid. Indien een rechtbank, die bevoegd is om over deze zaak te oordelen, oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd worden zonder de rest van de Voorwaarden aan te tasten, en zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden geldig en afdwingbaar blijven.

Vragen? Stuur een mail naar info@theramex.com.